Prometeusz
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom „Prometeusz” z siedzibą w Zbylitowskiej Górze przy ul Zbylitowskich 95 zostało wpisane w 1999 roku jako stowarzyszenie w Sądzie Okręgowym w Tarnowie w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. W dniu 3 marca 2004 roku postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego otrzymując numer KRS 0000198277. Od 2003 roku PROMETEUSZ posiada status organizacji pożytku publicznego.

W skład Zarządu wchodzą:
- Pani Marta Krawczyk-Bugaj - Prezes Zarządu
- Pan Zbigniew Nowak – Wiceprezes Zarządu
- Pani Anna Witek – Skarbnik
- Pani Dorota Frankowska – Sekretarz
- Pan Jacek Frankowski – Członek Zarządu

Główne cele statutowe Stowarzyszenia:
1.Wspieranie i udzielanie pomocy dziecku specjalnej troski w jego dążeniu do uzyskania pełnej samodzielności i zaistnienia w społeczeństwie
2.Promowanie prozdrowotnych zachowań dla rozwoju psychofizycznego i społecznego dzieci i młodzieży
3.Prowadzenie działalności szkoleniowej dla rodziców, pracowników opieki zdrowotnej i nauczycieli szkół masowych
4.Upowszechnienie wiedzy o problemach dzieci niepełnosprawnych, udzielanie pomocy i wsparcia materialnego najbardziej potrzebującym
5.Współpraca z innymi organizacjami o podobnym zakresie statutowym
6.Współpraca z mediami w sprawie promowania zachowań prozdrowotnych
7.Wspieranie działalności: pomoc finansowa Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze
8.Współpraca z organizacjami pozarządowymi o celach statutowo zbliżonych, jak też nakierowanych na podnoszenie walorów wychowania, edukacji, adaptacji społecznej

NIP: 9930374679
Nr konta: 67102049550000710200555425
Wykonanie strony www Redruk.pl