aktualnosci

ZMIANA W ZARZĄDZIE " PROMETEUSZA"

2015-05-02

Minęła kolejna kadencja Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom „PROMETEUSZ". Po wieloletniej, bardzo owocnej i dynamicznej pracy przyszedł czas na zmiany. Ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności i otrzymał absolutorium. W dniu 5 grudnia 2014 roku prezes pani Marta Krawczyk - Bugaj zwołała Walne Zebranie Członków. Celem spotkania było powołanie zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, nowego zarządu. Po przedstawieniu i zatwierdzeniu porządku spotkania oraz stwierdzeniu, że bierze w nim udział liczba członków tworząca wymagane kworum zgromadzenie powołało komisje: rewizyjną i skrutacyjną. Pani Marta Krawczyk-Bugaj przedstawiła sprawozdanie z działalności ustępującego zarządu. Sprawozdanie obejmowało szereg informacji dotyczących źródeł i form finansowania, a także zakresu działalności, w którą zaangażowane było Stowarzyszenie. Szeroki wachlarz działalności stowarzyszenia obejmował m. in: wspieranie i udzielanie pomocy dziecku specjalnej troski , promowanie prozdrowotnych zachowań dla rozwoju psychofizycznego i społecznego dzieci i młodzieży, prowadzenie działalności szkoleniowej dla rodziców, upowszechnienie wiedzy o problemach dzieci niepełnosprawnych, udzielanie pomocy i wsparcia materialnego najbardziej potrzebującym, współpracę z innymi organizacjami o podobnym zakresie statutowym , współpracę z mediami w sprawie promowania zachowań prozdrowotnych i integracyjnych, wspieranie działalności i pomoc finansową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze, a także szeroko rozumiane działania integracyjne. Środki finansowe stowarzyszenie uzyskiwało z datków sponsorów- firm, instytucji, osób prywatnych, a także z 1% odpisu podatkowego. Wszelkie pieniądze spływały na rachunek bankowy, funkcjonujący w banku PKO BP SA II o /Tarnów nr rachunku 67 1020 4955 0000 7102 0055 5425. Tam też gromadzone były wszelkie środki pieniężne oraz regulowane wszelkie płatności.

 

Po przedstawieniu bilansu przychodów i wydatków ustępujący zarząd w składzie: prezes pani Marta Krawczyk - Bugaj , wice prezes Zbigniew Nowak, pani Anna Witek, pani Dorota Frankowska, pan Jacek Frankowski uzyskali absolutorium. Zebrani podziękowali, szczególnie pani Marcie Krawczyk- Bugaj za zaangażowanie, czas, trud i serce włożone w sprawne i skuteczne działanie Stowarzyszenia, licząc na wsparcie i dzielenie się doświadczeniem w dalszej działaniach "Prometeusza". Kolejnym punktem walnego zgromadzenia był wybór nowego prezesa i zarządu. Zebrani przedstawili kandydatury i po uzyskaniu zgody nominowanych przystąpiono do głosowania w formie niejawnej. Po głosowaniu komisja skrutacyjna przedstawiła wyniki wyborów. Po krótkiej przerwie nowy zarząd ukonstytuował się w składzie: prezes - pan Zbigniew Nowak, wice prezes pani Marta Krawczyk - Bugaj, oraz pani Joanna Stach - Andreasik, pani Magdalena Pikul, pani Ewa Łabędź. Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej, efektywnej działalności oraz zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Wykonanie strony www Redruk.pl