aktualnosci

PROJEKTY "PROMETEUSZA"

2013-12-06

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom „PROMETEUSZ” z siedzibą w Zbylitowskiej Górze w partnerstwie z Powiatem Tarnowskim w okresie od 01 stycznia 2014 do 31 lipca 2014 roku będzie realizowało projekty pod nazwą "Z pomocą niepełnosprawnym" oraz "Rozwijamy kompetencje niepełnosprawnych” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekty mają na celu realizację programu rozwojowego Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego funkcjonujących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zbylitowskiej Górze oraz są odpowiedzią na zgłoszone przez rodziców dzieci niepełnosprawnych problemy dotyczące usprawnienia intelektualnego i fizycznego.

Potrzeba realizacji projektu wynika z problemów zdiagnozowanych na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii pedagogów, które dotyczą rozwoju kompetencji kluczowych uczestników projektu. Łącznie wsparciem zostanie objętych 10 uczniów Szkoły Podstawowej oraz 23 uczniów Gimnazjum.

 

W ramach projektu "Z pomocą niepełnosprawnym" dla Szkoły Podstawowej o wartości 45 383,24 zł realizowane będą:

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

 

a) z matematyki skierowane do 8 uczniów w wymiarze 60 godzin. Zajęcia będą zorganizowane w 2 grupach po 4 uczniów. Każda z grup przejdzie 30 godzinny cykl zajęć prowadzonych metodą Montessori. Celem zajęć będzie wyrównanie braków edukacyjnych w zakresie kompetencji matematycznych i będą odbywać się raz w tygodniu po dwie 45 minutowe godziny.

b) z języka ojczystego skierowane do 8 uczniów w wymiarze 120 godzin. Zajęcia będą zorganizowane w 4 grupach po 2 uczniów. Każda z grup przejdzie 30 godzinny cykl zajęć. Celem zajęć będzie usprawnienie komunikacji werbalnej, rozwój kompetencji językowych oraz umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym i będą odbywać się raz w tygodniu po dwie 45 minutowe godziny.

c) z arteterapii skierowane są do 10 uczniów w wymiarze 60 godzin. Zajęcia będą zorganizowane w 2 grupach po 5 uczniów. Każda grupa przejdzie 30 godzinny cykl zajęć. Zajęcia kształtować będą świadomość i ekspresję kulturalną, pobudzać aktywność twórczą, wyobraźnię i stymulować zmysły. Program zajęć obejmuje terapię przez plastykę m.in. wykonywanie kwiatów z bibuły i krepiny, malowanie pejzaży, malowanie na szkle, wykonywanie palm itp. Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu po dwie 45 minutowe godziny.

W/w zajęcia odbywać się będą bezpośrednio po lekcjach na terenie obiektów SOSW, które wraz z wyposażeniem udostępni Powiat Tarnowski. W ramach projektu zostanie przeprowadzone szkolenie z regionalizmu dla dwóch nauczycieli SOSW w Zbylitowskiej Górze. Do zajęć z matematyki i języka ojczystego uczniowie otrzymają podręczniki. Do zajęć z matematyki, języka ojczystego i arteterapii zakupione zostaną materiały pomocnicze. Na wszystkich zajęciach uczniowie otrzymają napoje i słodycze.

2. Zajęcia specjalistyczne:

a) z hipoterapii skierowane są do 8 uczniów w wymiarze 120 godzin i zorganizowane będą w 4 grupach po 2 uczniów. Każda z grup przejdzie 30 godzinny cykl zajęć. Celem zajęć będzie usprawnienie fizyczne UP, rozwój kompetencji społecznych i aktywności poznawczej. Zajęcia będą po lekcjach raz w tygodniu po dwie 60 minutowe godziny na terenie obiektów SOSW, które wraz z 4 końmi udostępni Powiat Tarnowski.

 

W ramach projektu "Rozwijamy kompetencje niepełnosprawnych” dla GS o wartości 45382,15 zł realizowane będą zajęcia:

 

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

a) z matematyki skierowane do 12 uczniów w wymiarze 60 godzin. Zajęcia będą zorganizowane          w 2 grupach po 6 uczniów. Każda z grup przejdzie 30 godzinny cykl zajęć prowadzonych metodą Montessori. Celem zajęć będzie wyrównanie braków edukacyjnych w zakresie kompetencji matematycznych i będą odbywać się raz w tygodniu po dwie 45 minutowe godziny.

b) z języka ojczystego skierowane do 18 uczniów w wymiarze 90 godzin. Zajęcia będą zorganizowane w 3 grupach po 6 uczniów. Każda z grup przejdzie 30 godzinny cykl zajęć. Celem zajęć będzie usprawnienie komunikacji werbalnej, rozwój kompetencji językowych oraz umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym i będą odbywać się raz w tygodniu po dwie 45 minutowe godziny.

c) z informatyki skierowane do 12 uczniów w wymierzę 60 godzin. Zajęcia będą zorganizowane w 2 grupach po 6 uczniów. Każda z grup przejdzie 30 godzinny cykl zajęć. Celem zajęć będzie wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie kompetencji informatycznych i będą odbywać się raz w tygodniu po dwie 45 minutowe godziny.

d) kulturalne skierowane są do 8 uczniów w wymiarze 30 godzin. Zajęcia będą zorganizowane w 1 grupie, która przejdzie 30 godzinny cykl zajęć. Zajęcia kształtować będą świadomość i ekspresję kulturalną, pobudzać aktywność twórczą, wyobraźnię i stymulować zmysły. Program zajęć obejmuje malowanie na szkle, zalipiańską sztukę, wykonanie palm itp. Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu po dwie 45 minutowe godziny.

W/w zajęcia odbywać się będą bezpośrednio po lekcjach na terenie obiektów SOSW, które wraz z wyposażeniem udostępni Powiat Tarnowski. W ramach projektu zostanie przeprowadzone szkolenie z regionalizmu dla dwóch nauczycieli SOSW w Zbylitowskiej Górze. Do zajęć z matematyki, języka ojczystego uczniowie otrzymają podręczniki. Do zajęć z matematyki, języka ojczystego i kulturalnych zakupione zostaną materiały pomocnicze. Na wszystkich zajęciach uczniowie otrzymają napoje i słodycze

2. Zajęcia specjalistyczne:

a) z hipoterapii skierowane są do 8 uczniów w wymiarze 120 godzin i zorganizowane będą w 4 grupach po 2 uczniów w grupie. Każda z grup przejdzie 30 godzinny cykl zajęć. Celem zajęć będzie usprawnienie fizyczne UP, rozwój kompetencji społecznych i aktywności poznawczej. Zajęcia będą po lekcjach raz w tygodniu po dwie 60 minutowe godziny na terenie obiektów SOSW, które wraz z 4 końmi udostępni Powiat Tarnowski.

Ograniczone możliwości intelektualne wychowanków SOSW stanowią istotną barierę w ich rozwoju. Uzyskane wsparcie przyczyni się do poprawy tego stanu, a uczniowie wykorzystają zdobytą wiedzę na dalszej ścieżce edukacyjnej. Grupę docelową stanowią uczniowie niepełnosprawni z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym.

Zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w SOSW w Zbylitowskiej Górze do udziału w projekcie. Rekrutacja planowana w styczniu 2014 roku.

Wykonanie strony www Redruk.pl